Home Technologia OZE i energetyka Raport IEA: energia odnawialna kluczem rozwoju elektromobilności

Raport IEA: energia odnawialna kluczem rozwoju elektromobilności

Raport IEA: energia odnawialna kluczem rozwoju elektromobilności

Przeczytasz w 3 min
Przeczytasz w 3 min

Najnowszy raport IEA (Międzynarodowa Agencja Energetyczna), określa pilne priorytety dla światowej gospodarki, wśród których kluczem jest uczynienie czystych technologii najbardziej przystępnymi opcjami w jej kluczowych sektorach. Raport podkreśla m. in. rosnącą dynamikę w najważniejszych sektorach, w tym podwojenie sprzedaży pojazdów elektrycznych (EV) w 2021 r. i prognozowany 8% wzrost globalnej mocy odnawialnej w 2022 r.

W kontekście kryzysu energetycznego i zagrożenia globalnym kryzysem żywnościowym autorzy analizy kierują do przywódców, którzy spotkają się w listopadzie na COP27 (Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 2022 r. ) przesłanie do kontynuowania działań, które przyspieszą postęp w kierunku zerowej emisji netto, obniżą koszty energii i poprawią bezpieczeństwo żywnościowe dla miliardów ludzi na całym świecie.

Podczas COP26 45 krajów zobowiązało się do uczynienia czystych technologii najbardziej przystępną cenowo, dostępną i atrakcyjną opcją w każdym głównym sektorze emitującym gazy cieplarniane do 2030 r. Przedstawiona właśnie analiza, jest pierwszą jak dotąd oceną priorytetów w zakresie wzmocnionej współpracy i postępów, opracowaną przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA), Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA) i ONZ ds. Zmian Klimatu.

Pojazdy elektryczne wśród priorytetów

Raport określa 25 wspólnych działań, które mają na celu jak najszybsze uczynienie czystej energii, pojazdów elektrycznych, stali niestopowej (niskowęglowej) i wodoru oraz zrównoważonego rolnictwa najbardziej przystępnymi opcjami w światowej gospodarce.

Breakthrough Agenda Report, to analiza postępów w działaniach niezbędnych do realizacji zobowiązania rządów reprezentujących dwie trzecie światowej gospodarki do realizacji historycznego zobowiązania w zakresie czystych technologii. Program ma na celu dostosowanie działań krajów i koordynację inwestycji w celu zwiększenia skali wdrażania i obniżenia kosztów w pięciu kluczowych sektorach, w tym – energetyce, transporcie drogowym, stalowym, wodorowym i rolnictwie.

60 % emisji do zredukowania

Łącznie sektory te odpowiadają obecnie za prawie 60% światowych emisji gazów cieplarnianych (GHG) i mogą zapewnić większość redukcji emisji potrzebnych do 2030 r. na ścieżce, która w znacznym stopniu przyczyni się do ograniczenia globalnego ocieplenia do maksymalnie 1,5°C , zgodnie z celami porozumienia paryskiego.

Raport odnotowuje wzrost praktycznej współpracy międzynarodowej w ostatnich latach oraz postęp we wdrażaniu potrzebnych technologii, w tym podwojenie sprzedaży pojazdów elektrycznych w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego, do rekordowego 6,6 mln sztuk (już wiadomo, że w tym roku nastąpi kolejny wzrost sprzedaży BEV – przyp. red.). Zawarto w nim ponadto prognozowany wzrost globalnej mocy odnawialnej o 8% w 2022 r. – po raz pierwszy przekroczenie progu 300 GW (równoznaczne z zasileniem około 225 milionów domostw). Tym samym globalna redukcja kosztów wytwarzania energii elektrycznej wyniesie co najmniej 55 mld USD w 2022 r., (w oparciu o nowe moce odnawialne dodane w 2021 r.).

Współpraca lekarstwem na kryzys energetyczny

– Jesteśmy w trakcie pierwszego prawdziwie globalnego kryzysu energetycznego, który ma wielkie konsekwencje, rzutujące na całą gospodarkę światową. Odczuwalny jest zwłaszcza w krajach rozwijających się. Tylko poprzez przyspieszenie przejścia na czystą, zrównoważoną energię możemy osiągnąć trwałe bezpieczeństwo energetyczne. Dzięki współpracy międzynarodowej możemy sprawić, że transformacja będzie szybsza, tańsza i łatwiejsza dla wszystkich. Dzięki szybszym innowacjom, skalowalności, większym zachętom do inwestowania, równym szansom i korzyściom, które są wspólne dla wszystkich części społeczeństwa. Bez tej współpracy przejście na zerowe emisje netto będzie znacznie trudniejsze i może zostać opóźnione o dziesięciolecia – powiedział dyrektor wykonawczy IEA Fatih Birol.

Raport przedstawia 25 rekomendacji dla przywódców do omówienia na Globalnym Forum Działań na rzecz Czystej Energii oraz na 13. posiedzeniu ministerialnym dotyczącym czystej energii, które odbędzie się w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych w dniach 21-23 września 2022 r.

Obejmują one m. in:

– zwiększenie inwestycji w infrastrukturę ładowania, w tym priorytetową pomoc dla krajów rozwijających się i zharmonizowanie międzynarodowych standardów ładowania, aby stymulować inwestycje i przyspieszyć globalne przejście na paliwa odnawialne

– szersze testowanie elastycznych niskoemisyjnych systemów zasilania w celu rozszerzenia zakresu rozwiązań i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii

– stanowienie nowych międzynarodowych centrów wiedzy eksperckiej, aby ukierunkować finansowanie i pomoc techniczną, aby wspomóc transformację krajów produkujących węgiel

– ustalenie wspólnej definicji i docelowych terminów, w których wszystkie nowe pojazdy drogowe będą miały wartość zerową netto, ukierunkowaną na rok 2035 dla samochodów osobowych i dostawczych oraz 2040 dla pojazdów ciężarowych

– wprowadzenie norm mających na celu zwiększenie możliwości recyklingu baterii oraz pogłębienie badań nad alternatywnymi składnikami chemii dla baterii w celu zmniejszenia uzależnienia od metali szlachetnych, takich jak kobalt i lit

 – zaangażowanie rządów oraz poczynienie zobowiązań w celu stymulowania popytu i wdrażania niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru wraz ze standardami umożliwiającymi globalny handel

Więcej miejsc pracy i tańsze inwestycje

Analiza przeprowadzone przez IEA pokazuje, że bez międzynarodowej współpracy przejście na zerowe globalne emisje netto może zostać znacznie opóźnione. Tymczasem nowe badania zawarte w raporcie pokazują, że niektóre koszty technologii mogą spaść nawet o 18% do 2030 r. Szacunki IRENA cytowane w raporcie sugerują, że transformacja energetyczna zgodna z ograniczeniem globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C może stworzyć blisko 85 milionów dodatkowe miejsca pracy do 2030 r. w porównaniu z 2019 r., co z nawiązką zrekompensuje utratę 12 mln miejsc pracy.

Ten raport podkreśla potrzebę zapewnienia przystępnego cenowo dostępu do czystych i zielonych źródeł energii dla wszystkich. Jest to również mocne przypomnienie o potrzebie skupienia się na wdrażaniu, które musi być priorytetem na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, aby wywrzeć niezbędny wpływ globalnie, a także o potrzebie mobilizacji odpowiednich środków finansowych – powiedział dr Mahmoud Mohieldin, pełnomocnik ONZ ds. Zmian Klimatu w Egipcie.

Źródło: iea.org, własne, fot. Pixabay

Narzędzia
i kalkulatory