Home Biznes Finansowanie Konkursy na dofinansowanie ruszają

Inwestycje w infrastrukturę

Konkursy na dofinansowanie ruszają

Inwestycje w infrastrukturę

Konkursy na dofinansowanie ruszają

O środki mogą się ubiegać inwestorzy zainteresowani postawieniem stacji ładowania i tankowania wodoru
Fot. GreenWay
Przeczytasz w 4 min
Przeczytasz w 4 min

Można już ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru. Zainteresowani mogą starać się o wsparcie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” i Funduszu Modernizacyjnego.

Podmioty planujące inwestycje w infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych od 9 stycznia do 28 lutego 2023 r. (lub do wyczerpania alokacji) będą mogły składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie w ogłoszonej właśnie drugiej rundzie naborów w ramach programu Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru finansowanego ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Do 31 stycznia 2023 r. (lub do wyczerpania zasobów) trwa również inny konkurs w ramach powyższego programu, w którym dostępne są dotacje na realizację projektów związanych z budową / przebudową stacji tankowania wodoru.

W przypadku zlokalizowania inwestycji w sieci TEN-T wsparcie udzielone może być również w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility) – wnioski składać można do 13 kwietnia oraz do 19 września 2023 r.

Wsparcie w ramach Funduszu Modernizacyjnego (konkursy NFOŚiGW)

O dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji ubiegać się mogą przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, jak również jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty planujące budowę lub przebudowę ogólnodostępnych i nieogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji do tankowania wodoru.

Wartość wnioskowanego dofinansowania przez jednego wnioskodawcę wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi nie może przekroczyć 20% budżetu naboru, przy czym jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

 1. Budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej, niż ogólnodostępna stacja ładowania:

Budżet konkursu; 12 122 496 PLN

Forma i wysokość wsparcia: Dotacja do 25% kosztów kwalifikowanych.
Jeżeli wnioskodawca w I naborze otrzymał pomoc przekraczającą kwotę 4 mln PLN, nie uzyska dofinansowania w ramach II naboru wniosków.

 • Budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej, niż 50 kW i mniejszej, niż 150 kW

Budżet konkursu: 59 495 728 PLN

Forma i wysokość wsparcia:  Dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych. Możliwość zwiększenia o intensywności pomocy o 15 punktów procentowych (z wyłączeniem dofinansowania ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady) w przypadku usytuowania stacji w gminach, w których na dzień 31 grudnia przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie:

 • liczba mieszkańców nie przekraczała 100 tys., lub
 • liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych wynosiła maksymalnie 60 tys., lub
 • mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.

Zwiększenie intensywności wsparcia o 15 punktów procentowych nie ma zastosowania do ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady.

Jeżeli wnioskodawca w I naborze otrzymał pomoc przekraczającą kwotę 49 mln PLN, nie uzyska dofinansowania w ramach II naboru wniosków.

 • Budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej, niż 150 kW

Budżet konkursu: 125 015 709 PLN

Forma i wysokość wsparcia Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych.
Jeżeli wnioskodawca w I naborze otrzymał pomoc przekraczającą kwotę 87 mln PLN, nie uzyska dofinansowania w ramach II naboru wniosków.

 • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru

Budżet konkursu: 29 909 887 PLN

Forma i wysokość wsparcia: Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”

Wnioski o dofinansowanie składane są do European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), pod warunkiem pozytywnego zakończenia procesu preselekcji na poziomie krajowym.

Podania (fiszki) projektowe składać należy do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do 13 stycznia 2023 r. (dla rundy konkursu kończącej się 13 kwietnia 2023 r.) oraz prawdopodobnie do polowy czerwca 2023 r. (dla rundy konkursu kończącej się 19 września 2023 r.).

Wsparcie udzielane jest w ramach puli kohezyjnej (państwa objęte polityką spójności, wsparcie dostępne dla zawężonego grona odbiorców tj. zarządcy publicznej infrastruktury transportowej położonej w sieci TEN-T we właściwych gałęziach transportu) lub ogólnej.
Minimalna wartość projektu: 1 mln EUR.

 1. Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Forma i wysokość wsparcia: Dotacja w wysokości uzależnionej od mocy stacji ładowania i źródła finansowania:

 • min. 150 kW dla lekkich pojazdów: 30 tys. EUR (pula kohezyjna) i 20 tys. EUR (pula ogólna),
 • min. 350 kW dla ciężkich pojazdów: 60 tys. EUR (pula kohezyjna) i 40 tys. EUR (pula ogólna),

przyłącza sieciowe o mocy minimum 600kVA: 30 tys. EUR (pula kohezyjna) i 20 tys. EUR (pula ogólna).

Typy wspieranych projektów: Publicznie dostępne stacje ładowania:

 • o minimalnej mocy wyjściowej wynoszącej 150 kW dla pojazdów lekkich,
 • dla pojazdów ciężkich o minimalnej mocy wyjściowej 350 kW oraz przyłączy sieciowych o minimalnej mocy 600 kVA na fragmencie sieci drogowej TEN-T zidentyfikowanym jako kwalifikowalny do wsparcia na mapie Komisji Europejskiej,
 • o mocy wyjściowej minimum 150 kW dla pojazdów ciężkich oraz przyłącza sieciowe o minimalnej mocy 600 kVA zlokalizowane na bezpiecznych parkingach wzdłuż sieci drogowej TEN-T,

dla pojazdów ciężarowych o minimalnej mocy wyjściowej 350 kW oraz przyłącza sieciowe o minimalnej mocy 600 kVA w węzłach miejskich sieci TEN-T.

 • Stacje ładowania energii elektrycznej zasilające

Forma i wysokość wsparcia: Dotacja do 50% wydatków kwalifikowalnych (pula kohezyjna) / do 30% wydatków kwalifikowalnych (pula ogólna).

Typy wspieranych projektów: Znajdujące się wzdłuż sieci TEN-T:

 • stacje ładowania akumulatorów zasilających transport publiczny w węzłach miejskich sieci TEN-T, w tym punkty ładowania w zajezdniach autobusowych, urządzenia ładujące i powiązane urządzenia do magazynowania energii,
 • stacje ładujące dla statków żeglugi śródlądowej i morskiej, w tym: lądowe systemy zasilania, niezbędne powiązane przyłączenia do sieci, bezemisyjne elektryczne statki żeglugi śródlądowej i morskiej bliskiego zasięgu (w ograniczonej liczbie, zgodnie ze szczegółowymi zapisami dokumentacji konkursowej),
 • urządzenia do ładowania zasilające pojazdy i sprzęt portowy w portach śródlądowych i morskich, urządzenia do elektryfikacji operacji naziemnych w portach lotniczych.
 • Stacje tankowania wodoru

Forma i wysokość wsparcia: Dotacja w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych (pula kohezyjna) / 30% wydatków kwalifikowalnych (pula ogólna).

Typy wspieranych projektów Znajdującej się wzdłuż sieci TEN-T:

 • publicznie dostępne stacje tankowania wodoru dla pojazdów lekkich i ciężkich,
 • stacje tankowania wodoru dla transportu publicznego, statków śródlądowych i morskich,
 • urządzenia do uzupełniania paliwa zaopatrujących pojazdy i sprzęt portowy,
 • stacje uzupełniania paliwa zaopatrujące kolej w zakresie szczegółowo opisanym w dokumentacji konkursowej.
 • Stacje tankowania LNG zaopatrujące statki żeglugi śródlądowej i morskiej

Forma i wysokość wsparcia: Dotacja w wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych (pula kohezyjna) / 10% wydatków kwalifikowalnych (pula ogólna).

Typy wspieranych projektów: Znajdująca się wzdłuż sieci TEN-T infrastruktura dostarczająca LNG dla statków morskich i śródlądowych, w tym obiekty magazynowe dla sektora transportu oraz statków bunkrujących.

Narzędzia
i kalkulatory