Artykuł opublikowany w:

Home Magazyn Co nowego w polskich przepisach regulujących rynek elektromobilności?

Branżowe podsumowanie 2022 r.

Co nowego w polskich przepisach regulujących rynek elektromobilności?

Branżowe podsumowanie 2022 r.

Co nowego w polskich przepisach regulujących rynek elektromobilności?

Biznesalert.pl, fot. Marcin Roszkowski
Przeczytasz w 9 min
Przeczytasz w 9 min

Przesunięcie terminu realizacji obowiązku elektryfikacji flot przez samorządy, ustalenie wzoru nalepki uprawniającej do wjazdu do stref czystego transportu i wprowadzenie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji tankownia wodoru – to na poziomie centralnym jedne z najważniejszych zmian przepisów regulujących sektor e-mobility, które procedowano w 2022 r. Na poziomie lokalnym krakowscy radni przegłosowali drugą w historii polskiej elektromobilności uchwałę o ustanowieniu obszaru niskoemisyjnego.

Po szerokiej nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 2021 r., w roku 2022 nie doszło do tak kompleksowych zmian polskiego prawa regulującego sektor e-mobility na poziomie ustawowym. Nie oznacza to jednak, że nie wprowadzono żadnych nowych przepisów. 9 czerwca 2022 r. w Sejmie została przegłosowana nowelizacja art. 76 ust. 2 Ustawy o elektromobilności. Przepis ten przewiduje sankcję na wypadek, gdy nie został zapewniony wymagany, minimalny udział (co najmniej 10% od dnia 01 stycznia 2022 r. i – docelowo – co najmniej 30% od dnia 01 stycznia 2025 r.) pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie podmiotu, któremu jednostka samorządu terytorialnego powierzyła lub zleciła wykonywanie zadań publicznych (z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego). Jeżeli przedmiotowy warunek nie został spełniony, umowy zawarte przez JST z podmiotem wykonującym zadania publiczne wygasają z mocy prawa. We wcześniejszym brzmieniu art. 76 ust. 2 miało to nastąpić 31 grudnia 2022 r. Nowelizacja przesunęła ten termin na 31 grudnia 2025 r.

Wprowadzone zmiany należy oceniać pod kątem bieżącej, trudnej sytuacji samorządów oraz ograniczonej podaży samochodów z napędem elektrycznym na europejskim rynku. Z drugiej jednak strony trudno usprawiedliwić przesunięcie ustawowego terminu aż o trzy lata. Zwłaszcza, że zobowiązane podmioty były świadome obowiązków w zakresie elektryfikacji floty już od 2018 r., a nabywanie pojazdów zeroemisyjnych jest obecnie ułatwione z uwagi na obowiązywanie dofinansowania z programu „Mój Elektryk – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Do strefy czystego transportu tylko z nalepką

19 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 maja 2022 r.

Obecny projekt został wypracowany w ramach prac Komitetu Samorządowego PSPA, wspólne z Unią Metropolii Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Polskim Alarmem Smogowym – postulaty objęły zmianę wzoru graficznego nalepek i wzrost uniwersalności oznaczenia pierwotnie zaproponowanego przez MKiŚ. Było to jednak działanie doraźne, gdyż wprowadzone przepisy w ogólnym ujęciu wywołują liczne kontrowersje wśród interesariuszy. W praktyce obowiązek oznakowania nalepkami pojazdów wjeżdżających do stref czystego transportu niesie ze sobą bowiem szereg trudności, zarówno z perspektywy kierowców, jak i jednostek samorządu terytorialnego ustanawiających SCT.

Przed samorządami stoi konieczność realizacji szerokiego zakresu działań związanych z wydrukiem, wypełnieniem oraz dystrybucją nalepek do tysięcy kierowców. Kraków, który ustanowił strefę jako pierwsze miasto w Polsce, w praktyce stanie się krajowym dystrybutorem nalepek. Sytuacja ta może mieć negatywny wpływ na budżet miasta, gdyż aktualnie przewidziana cena za nalepkę (5 zł) nie pokryje jej kosztu jednostkowego – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. 

W związku z liczbą wysyłek koniecznych do realizacji, kierowcy będą musieli przewidzieć swój wjazd do strefy z odpowiednim wyprzedzeniem, aby wspomniana nalepka zdążyła do nich dotrzeć. Trudności obejmą użytkowników kierowców motocykli i wszelkich innych pojazdów, które nie są wyposażone w szybę, na której powinna się znaleźć nalepka.

Problem można jednak rozwiązać, wprowadzając możliwość kontroli ruchu w obrębie strefy za pomocą nowoczesnych systemów monitoringu ruchu. System w sposób zautomatyzowany skanowałby tablice rejestracyjne pojazdów, pozwalając na ich płynny ruch oraz znosząc konieczność ubiegania się o nalepki – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA. 

Opłaty za nadanie numeru EIPA

Kolejny akt wykonawczy, który wszedł w życie w 2022 r. stanowiło Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2022. Na podstawie przedmiotowego rozporządzenia wysokość opłaty za nadanie numeru EIPA, uznanie kodu nadanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym wynosi miesięcznie 10 zł (w przypadku opłaty pobieranej od operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, stacji gazu ziemnego lub stacji wodoru, na której świadczona jest usługa tankowania wodoru) lub 50 zł (w przypadku opłaty pobieranej od dostawcy usługi ładowania). Również i te przepisy wykonawcze wzbudziły kontrowersje w branży, jako dodatkowo zwiększające obciążenia finansowe uczestników rynku na bardzo wczesnym etapie budowy rynku elektromobilności w Polsce. Systemu EIPA dotyczy również inny akt wykonawczy wydany w 2022 r. – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wzorów zgłoszeń do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Zawiera przepisy mające charakter techniczny. Rozporządzenie określa wzory zgłoszeń do EIPA dokonywanych przez operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz stacji tankowania wodoru.

Wymagania techniczne dla stacji tankowania wodoru

21 października 2022 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru. Nowy akt wykonawczy określa szczegółowe wymagania techniczne, dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji wodoru, rodzaje badań technicznych stacji wodoru oraz sposób i terminy ich przeprowadzania. Reguluje ponadto kwestie dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie badań oraz wysokości opłat za badania.

Nowe rozporządzenie nawiązuje do wydanego w 2019 r.  rozporządzenia Ministra Energii ws. wymagań technicznych dla stacji ładowania. Na podstawie danych z końca listopada w naszym kraju zarejestrowano łącznie 3 autobusy wodorowe oraz 125 osobowych FCEV. Jednocześnie w Polsce nie funkcjonuje ani jedna publicznie dostępna stacja tankowania wodoru. Nowe przepisy stanowią istotny krok na drodze do zmiany tego stanu rzeczy – mówi Aleksander Rajch, dyrektor ds. relacji zewnętrznych PSPA.

Pierwsza strefa czystego transportu w Polsce

Po ubiegłorocznej nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych szereg polskich jednostek samorządu terytorialnego rozważa ustanowienie strefy czystego transportu z uwagi na znaczne uelastycznienie przepisów w tym zakresie. Jednym z takich ośrodków miejskich jest Kraków, który jako pierwsze (i do tej pory jedyne) miasto w Polsce wdrożył obszar niskoemisyjny. Utworzona na początku 2019 r., krakowska SCT obowiązywała w praktyce zaledwie przez niecałe 2 miesiące. Nowelizacja Ustawy o elektromobilności zmotywowała radnych do wznowienia starań o ustanowienie obszaru niskoemisyjnego. 23 listopada 2022 r. Rada Miasta Krakowa przegłosowała Uchwałę w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu. Obszar niskoemisyjny w stolicy Małopolski będzie obowiązywać od 1 lipca 2024 r. Jej obszar zostanie oparty o granice administracyjne Krakowa. Krakowscy radni postanowili o przyznaniu do 30 czerwca 2026 r. prawa nieograniczonego prawa wjazdu do SCT pojazdom samochodowym zarejestrowanym przed 1 marca 2023 r. spełniającym następujące minimalne wymagania:

Na podstawie Uchwały, do 30 czerwca 2026 r. prawo nieograniczonego wjazdu do SCT ma przysługiwać także pojazdom samochodowym zarejestrowanym po 1 marca 2023 r. spełniającym następujące minimalne wymagania:

Z kolei od 1 lipca 2026 r. prawo nieograniczonego wjazdu do krakowskiej SCT będzie przysługiwało pojazdom samochodowym spełniającym następujące minimalne wymagania:

Kraków pokazał, w jaki sposób powinno się optymalnie przygotowywać i przeprowadzać proces wdrażania strefy czystego transportu. Działania w tym zakresie rozpoczęły się już w 2021 r.  Pierwszy krok stanowiło wykonanie pomiarów rzeczywistych emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego, które rozpoczęto 29 listopada 2021 r. Po analizie wyników badania oraz bieżącego stanu legislacyjnego, na podstawie których sporządzono wstępną propozycję wprowadzenia strefy, odbyła się pierwsza sesja konsultacji społecznych. Celem dialogu z mieszkańcami było poznanie opinii, obaw i propozycji najważniejszych interesariuszy, jak również weryfikacja samego projektu i wskazanie kwestii, które mogły zostać pominięte w procesie implementacji SCT – mówi Klaudia Zagorzycka, koordynatorka Komitetu Samorządowego PSPA.

Konsultacje społeczne w Krakowie trwały blisko miesiąc, od 17 kwietnia do 13 maja 2022 r. i przybrały formę łącznie siedmiu spotkań z mieszkańcami miasta, trzech spotkań z przedsiębiorcami oraz pięciu dyżurów telefonicznych, podczas którego wszyscy zainteresowani mogli zadawać pytania oraz zgłaszać swoje uwagi do projektu przez specjalny formularz konsultacyjny. W efekcie do Zarządu Transportu Publicznego wpłynęło ponad 600 uwag i opinii na temat projektu. Po wprowadzeniu niezbędnych zmian oraz uszczegółowień, przeprowadzono drugą sesję konsultacji społecznych, trwających od 20 września do 10 października 2022 r. W dniu 12 października, po naniesieniu zgłoszonych uwag oraz konsultacjach w zakresie legislacji, odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu. Projekt spotkał się z aprobatą urzędników i został przyjęty. Przez kolejny miesiąc zgłaszane były poprawki do uchwały.

Liczymy, że w ślad za Krakowem podążą kolejne polskie miasta. Plany ustanowienia strefy ogłosiły już m.in. Warszawa oraz Wrocław. Aby obszary niskoemisyjne zostały spopularyzowane w Polsce na skalę masową konieczna jest dalsza optymalizacja prawa. W ramach działań podejmowanych przez Koalicję Miast na rzecz Stref Czystego Transportu wypracowaliśmy szereg konkretnych postulatów zmian legislacyjnych. Obejmują one m.in. możliwość wprowadzenia alternatywnego systemu kontroli w postaci monitoringu ruchu, możliwość dopuszczenia przez radę gminy (w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu) wjazdu do SCT niezależnie od godziny za opłatą (w tym abonamentową), czy też rezygnację z ograniczenia możliwości poboru opłat za wjazd do SCT jedynie do 3 lat od dnia jej ustanowienia – podsumowuje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Autor: Zespół Centrum Legislacyjnego PSPA

Zobacz też!

Wrocław: czyste powietrze nie tylko pod choinkę
Kraków miastem ze Strefą Czystego Transportu

OPINIE

Aneta Nowak

Market Product Manager
EFL SA
Według danych prezentowanych przez PZPM I PSPA, do końca listopada 2022 r. w Polsce zarejestrowano łącznie 62 135 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. To o 39% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Większe zainteresowanie pojazdami elektrycznymi spowodowane było między innymi ograniczoną podażą nowych samochodów z napędem spalinowym (głównie w pierwszej połowie 2022 r.). Powodem była utrzymującą się niska dostępność ważnych komponentów (w tym półprzewodników). Dodatkowo wybuch wojny w Ukrainie przerwał dostawy wiązek elektronicznych do europejskich producentów aut. Firmy leasingowe, dzięki możliwości przystąpienia do programu „Mój elektryk”, czyli programu dopłat do samochodów elektrycznych, również notują większe zainteresowanie finasowaniem pojazdów z napędami alternatywnymi.  Z raportu EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” wynika, że, 21% mikro, małych i średnich firm korzysta z elektromobilności. W perspektywie najbliższych 5 lat do ekopojazdów planuje przesiąść się już co druga firma. Największy potencjał w rozwoju elektromobilności widzą firmy produkcyjne i transportowe – odpowiednio 71% i 66% z nich planuje zainwestować́ w ekoauta.  Tym, na co zwracają uwagę nasi klienci, jest wciąż zbyt mała liczba dostępnych punktów szybkiego ładowania, co jest ograniczeniem pełnej mobilności. Klientami firm leasingowych są w dużej mierze mali i średni przedsiębiorcy, dla których auto jest narzędziem pracy. Nie mogą pozwolić sobie na nieplanowane „przestoje” Rozwój sektora elektromobilności potrzebuje przede wszystkim szerokiego dostępu do infrastruktury ładowania. Bez szybko ładujących punktów mobilność jest ograniczona.  Wciąż dużą niewiadomą jest to jak będzie wyglądał cykl życia baterii takich aut elektrycznych. Ponadto, po zakończeniu życia samochodu elektrycznego konieczna jest utylizacja baterii, co nie jest ani proste, ani eko.  Mamy więc kilka bardzo ważnych problemów do rozwiązania, żeby auta elektryczne nabrały naprawdę dużej prędkości, a przy tym były opłacalne dla firm. Jestem przekonana, że niebawem sobie z nimi poradzimy i elektromobilność w Polsce nabierze tempa.

Krzysztof Leszczyński

eMobility Expert
Alphabet Polska Fleet Management
Rynek samochodów elektrycznych w Polsce, szczególnie w odniesieniu do flot firmowych, rozwija się bardzo dynamicznie, czego też oczekiwaliśmy po uruchomieniu programu „Mój elektryk”. Sytuacja mogłaby być jeszcze lepsza, gdyby nie negatywny wpływ wojny w Ukrainie, wysokiego poziomu inflacji oraz ograniczenia dostępności półprzewodników, które negatywnie wpływają na dostępność i ceny samochodów, w tym także samochodów elektrycznych. W kontekście najważniejszych wydarzeń na rynku wskazałbym po pierwsze kwestię regulacyjną, a mianowicie przyjęcie przez UE pakietu Fit-for-55. Zakłada on koniec możliwości rejestracji samochodów spalinowych od roku 2035, a wcześniej – bo już w latach 2025 i 2030 – również znaczne ograniczenie emisyjności nowych aut spalinowych przez ich producentów. W praktyce oznaczać to będzie, że elektromobilność na dobre będzie musiała upowszechnić się już dużo wcześniej, co jest bardzo dobrą wiadomością, bo przełoży się na wzrost jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Drugie, bardzo ważne wydarzenie rynkowe to operacyjny start długo wyczekiwanego programu dopłat „Mój elektryk” w ścieżce leasingowej, który – jak wspomniałem wcześniej – stanowi znaczący impuls rozwojowy dla branży. W mojej ocenie najpilniejsze zmiany, których potrzebuje rynek elektromobilności, to przyspieszenie rozbudowy infrastruktury do ładowania. Dotyczy to w szczególności sieci dystrybucyjnej (przepustowość, dostępność mocy), w tym także budowy infrastruktury publicznej, szczególnie przy trasach szybkiego ruchu i w miastach, umożliwiającej powstawanie wielostanowiskowych hubów szybkiego ładowania. Kolejnym elementem są dofinansowania do budowy firmowej infrastruktury przez przedsiębiorców w lokalizacjach firmowych, a także uruchomienie wsparcia finansowego do budowy domowych ładowarek w miejscach zamieszkania kierowców.  Bardzo ważnym aspektem jest tutaj również dalsze zwiększanie presji regulacyjnej na zarządców nieruchomości wielorodzinnych i parkingów wielostanowiskowych, która umożliwiłaby jeszcze sprawniejsze instalowanie wallboxów w tego typu lokalizacjach mieszkalnych. Oczekiwałbym też w końcu jednoznacznej ogólnej komunikacji organów podatkowych (nie na zasadzie pojedynczych indywidualnych interpretacji) związanej ze zwrotem kosztów ładowania służbowego samochodu elektrycznego w domu pracownika przez zatrudniającą go firmę. Chodzi o to, aby nie oznaczało ono dla kierowcy powstania dodatkowego obowiązku podatkowego. Kolejną bardzo potrzebną i oczekiwaną przez branżę inicjatywą ze strony regulatora jest uruchomienie programu dopłat do elektrycznych samochodów używanych. Niestety, ze względu na ograniczoną siłę nabywczą polskiego społeczeństwa, bez obu wspomnianych inicjatyw widzę prawdopodobieństwo tego, że samochody elektryczne użytkowane wcześniej przez firmy będą w następnym kroku trafiały głównie do kierowców indywidualnych poza Polską. W zdecydowanej większości krajów UE taka sytuacja nie ma już miejsca, a nasz kraj ma tutaj jeszcze sporo do nadrobienia. Bardzo bym sobie życzył, żeby wspomniane bariery zostały przełamane w przyszłym roku, jednak na dzień dzisiejszy nie zaryzykuję stwierdzenia, że tak się stanie. Z pozytywów, które prawdopodobnie wystąpią, mam nadzieję przynajmniej częściowe zażegnanie kryzysu podażowego, szczególnie w odniesieniu do samochodów elektrycznych, co sprawi, że na ich dostawę znów będziemy czekać krócej.

Narzędzia
i kalkulatory