Sektor transportu jest źródłem blisko 1/3 globalnych emisji gazów cieplarnianych. Emisje z transportu pochodzą głównie ze spalania paliw kopalnych w samochodach osobowych i dostawczych, ciężarówkach, statkach, pociągach oraz samolotach. Ponad 90% paliw wykorzystywanych w tym sektorze to paliwa ropopochodne, do których należą przede wszystkim benzyna i olej napędowy.

Strefy Czystego Transportu (SCT) to coraz popularniejsze w Europie rozwiązanie adresujące jedno z najpoważniejszych wyzwań XXI w. – wysoki poziom emisji zanieczyszczeń z transportu drogowego. Dzięki SCT powietrze, którym oddychamy może być znacznie czystsze, a miasta cichsze, mniej zakorkowane i bardziej przyjazne dla wszystkich interesariuszy: od mieszkańców i turystów, po prowadzących w nich działalność przedsiębiorców. Pomimo, iż w całej Europie zaimplementowano już ponad 300 obszarów niskoemisyjnych, a niektóre z nich (np. w Goteborgu) działają już od blisko 30 lat, w Polsce nadal nie funkcjonuje żadna Strefa Czystego Transportu. Sytuacja już wkrótce może się zmienić dzięki nowelizacji Ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z 24 grudnia 2022 r., która otworzyła samorządom drogę do ustanawiania SCT. Dzięki nowym regulacjom polskie gminy maja teraz znacznie większą swobodę zarówno w zakresie ustalania ograniczeń wjazdu do Stref Czystego Transportu, jak tez ich obszaru. Wybrane jednostki samorządu terytorialnego zapowiedziały już oficjalnie wprowadzenie SCT. Skuteczne ustanawianie obszarów niskoemisyjnych i maksymalizacja pozytywnych efektów społeczno-środowiskowych ich obowiązywania może jednak stanowić pewne wyzwanie. To bardzo złożony proces, wymagający kompleksowego planowania aktywności wdrożeniowych, organizacyjnych i komunikacyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich jednostek samorządu terytorialnego, niniejszy raport wskazuje niezbędne działania, które powinny zostać podjęte w procesie ustanawiania SCT oraz prezentuje przykłady najlepszych praktyk stosowanych w tym zakresie w innych krajach.