Branżowe podsumowanie 2022 r.
Ponad trzykrotnie, w trakcie zaledwie dwóch lat, powiększyła się flota samochodów z napędem elektrycznym w Polsce. W ostatnich miesiącach istotną rolę w rozwoju rynku odegrały subsydia ze środków publicznych. W ramach programu „Mój Elektryk” NFOŚiGW zaakceptował do tej pory wnioski dotyczące ponad 6 tys. EV. Podsumowujemy rok 2022 na polskim i europejskim rynku pojazdów z napędem elektrycznym.
Branżowe podsumowanie 2022 r.

Ponad 600 nowych stacji ładowania w Polsce zainstalowano w 2022 r. To wynik lepszy niż w ubiegłych latach, ale nadal niewystarczający, by wypełnić ambitne cele wyznaczone przez unijne rozporządzenie AFIR. W ciągu zaledwie trzech kolejnych lat łączna moc polskiej sieci ładowarek powinna wzrosnąć co najmniej 5-krotnie. Bez wprowadzenia pilnych zmian prawnych nie będzie to możliwe.

Branżowe podsumowanie 2022 r.

Przesunięcie terminu realizacji obowiązku elektryfikacji flot przez samorządy, ustalenie wzoru nalepki uprawniającej do wjazdu do stref czystego transportu i wprowadzenie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji tankownia wodoru – to na poziomie centralnym jedne z najważniejszych zmian przepisów regulujących sektor e-mobility, które procedowano w 2022 r. Na poziomie lokalnym krakowscy radni przegłosowali drugą w historii polskiej elektromobilności uchwałę o ustanowieniu obszaru niskoemisyjnego.

Branżowe podsumowanie 2022 r.

Nowelizacja rozporządzenia wprowadzającego zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 r. oraz rozporządzenie w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) - to kluczowe dla rynku e-mobility zmiany prawa Unii Europejskiej, które w 2022 r. weszły w końcowy etap procesu legislacyjnego. Na poziomie unijnym trwają również prace m.in. nad zmianą dyrektywy bateryjnej oraz dyrektywy ws. efektywności energetycznej budynków. Ponadto, w 2022 r. Komisja Europejska zaprezentowała swoją propozycję standardu emisji spalin Euro 7.

Branżowe podsumowanie 2022 r.

Rozwój stref czystego transportu, wsparcie sektora bateryjnego i rynku eHDV. Edukacja, m.in. w ramach kampanii elektromobilni.pl, studiów podyplomowych Nowa Mobilność i utworzonej EBA Academy. Budowa partnerstw w Polsce i regionie CEE, m.in. na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego EV. Ponadto, organizacja KNM 2022 i EV Experience dla 4 tys. uczestników, publikacja 16 raportów i zgłoszenie 60 opinii oraz poprawek w ramach konsultacji społecznych, a także realizacja ponad 50 innych projektów wpływających na rozwój rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania – PSPA podsumowuje mijający rok.

OPINIA

Od ok. 4,5% do 6% może wzrosnąć w 2023 r. udział samochodów całkowicie elektrycznych na polskim rynku nowych pojazdów osobowych – wynika z analiz PSPA. To oznacza co najmniej 17-krotny wzrost względem 2019 r. W 2023 r. spodziewany jest również przyrost nowo instalowanych punktów ładowania.